(H)eerlijk eten, goede zaken
background

Algemene voorwaarden

Introductie

Deze algemene voorwaarden zijn toepasbaar op klanten die gebruik maken van de diensten van Caithering. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig aangezien ze slaan op alle diensten die Caithering aanbiedt. Caithering mag deze algemene voorwaarden ten alle tijden op eigen goeddunken herzien. Door het plaatsen van een bestelling bij Caithering stemt de klant in met de algemene voorwaarden. Opdrachtgevers kunnen contact zoeken met Caithering om over details van de gewenste service te onderhandellen.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder catering het op basis van een overeenkomst verzorgen van catering in de vorm van ontbijt- en lunchverzorging in het ruimste zin van het woord bij bedrijven, particulieren, overheid en instellingen.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van cateringactiviteiten. Hier ook wel aangeduid als Caithering.

1.3 Opdrachtnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon, welke deze voorwaarden conform artikel 2 van toepassing heeft verklaard op de te sluiten of gesloten overeenkomst, handelend over catering in de ruimste zin van het woord.

2. Toepasselijkheid en bekendmaking

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten tot uitvoering van catering c.q. management van catering door de opdrachtgever en/of opdrachtnemer gedaan aan of aangegaan met respectievelijke (mogelijke) opdrachtgevers, voor zover jegens die deze voorwaarden bekend zijn gemaakt en schriftelijk van toepassing zijn verklaard op uitingen van de aanbieder of opdrachtnemer. Zij vormen dan onverbrekelijk onderdeel van de individuele offertes en/of overeenkomsten.

2.2 Tenzij schriftelijk of gedeeltelijk anders overeengekomen worden in gevolge de in artikel 2.1 van toepassing verklaarde voorwaarden geacht door de opdrachtgever te zijn geaccepteerd. Inkoop of andere voorwaarden die de opdrachtgever hanteert zijn derhalve zonder expliciete schriftelijke erkenning door de opdrachtnemer, voor het geheel of delen daarvan, nimmer van toepassing op de hier bedoelde offertes en/of overeenkomsten.

3. Prijzen

3.1 De prijzen die zijn opgenomen zijn per persoon of per stuk, tenzij anders vermeld, en inclusief BTW.

3.2 Prijzen kunnen eens per jaar worden verhoogd volgens de afgesproken contractuele indexering. Daarnaast kunnen prijzen tussentijds worden aangepast als gevolg van een stijging van de grondstofprijzen, meer dan de afgesproken indexering, of in geval van prijsstijgingen als gevolg van calamiteiten.

3.3 De prijs die uiteindelijk in rekening wordt gebracht is de prijs die op het moment van bestellen geldt. Deze kan afwijken van de prijs zoals deze een tijdsbestek na het bestellen op de website weergegeven staat.

4. Offerte

4.1 Voor catering op maat en overige bijzondere evenementen kan een offerte worden aangevraagd.

4.2 Alle offertes in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend totdat deze ondertekend zijn door de opdrachtgever en retour ontvangen zijn door de opdrachtnemer.

4.3 Indien anders gemeld en derhalve de offerte voor de opdrachtnemer bindend is zal de vrijblijvende offerte na 14 dagen na het uitbrengen van de offerte vervallen indien deze niet bevestigd is, zie artikel 4.2 voor het bevestigen van een offerte.

4.4 Voor het maken van een offerte zal de opdrachtnemer minimaal 10 werkdagen ter beschikking hebben.

5. Bestel- en annuleringsterijmen

5.1 Opdrachtgevers kunnen een bestelling plaatsen via de website caithering.nl. Elke bestelling specificeert de hoeveelheid maaltijden, toegepaste prijs en bezorging informatie inclusief tijd en locatie van de gewenste levering.

5.2 Voor nieuwe bestellingen, wijzigingen of annuleringen van bestaande bestellingen na de verstreken bestel- of annuleringstermijn zal Caithering alles in werk stellen om deze mogelijk te verwerken. Voor nieuwe bestellingen, wijzigingen of annuleringen na het bestel- of annuleringstermijn vragen wij u contact op te nemen met Caithering, zodat we in goed overleg kunnen kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

5.3.1 Bij annulering van opdrachtgever van een bestelling/ opdracht minder dan 7 dagen voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verricht/ geleverd is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde te betalen of met goedkeuring van Caithering een nieuwe datum te plannen waarop de overeenkomst voor beide partijen kan plaatsvinden.

5.3.2 Bij annulering van opdrachtgever van een bestelling/ opdracht minder dan 48 uur voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verricht/ geleverd is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde te betalen.

5.3.3 Bij annulering van opdrachtgever van een bestelling/ opdracht minder dan 24 uur voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verricht/ geleverd is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.

5.4 Indien door verandering van omstandigheden bij de opdrachtgever of door enig andere oorzaak de overeenkomst, aanvulling of wijzigingen zou moeten ondergaan, zal dit uitsluiten geschieden na overeenstemming tussen partijen. De wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.

5.5 Caithering zal nieuwe bestellingen, wijzigingen of annuleringen altijd bevestigen.

5.6 indien zich wetswijzigingen of door overheidsinstanties bepalingen worden uitgegeven dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt, waardoor de gesloten overeenkomst wijzigt zullen evenwel nadelige aspecten daarvan niet voor risico van de opdrachtnemer komen, tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst alsnog expliciet wordt overeengekomen.

6. Facturen

6.1 De opdrachtgever stemt in met het ontvangen van elektronische facturen via de e-mail of via hun persoonlijke account voor hun bestelling bij Caithering.

7. Betaling

7.1 De betaling zal tijdens het bestelproces via de website plaatsvinden. Indien de opdrachtgever de betaling niet afrond zal de bestelling niet bij de opdrachtnemer terecht komen.

8. Levering

8.1 Levering geschiedt op de afgesproken plaats en maximaal 30 minuten voor het aangegeven tijdstip waarop de opdrachtgever de levering nodig heeft.

8.2 Caithering is indien overmacht niet aansprakelijk voor de onvoorziene omstandigheden naar aanleiding van de overmacht. Indien levering of uitvoering door overmacht bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft zulks geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding.

9. Maaltijden

9.1 De opdrachtgever kan enkel een keuze maken tussen ontbijt of lunch. De gerechten worden door Caithering bepaalt en kan per bestelling verschillen. Uiteraard kunnen er voorkeuren opgegeven worden, echter is Caithering niet verplicht om aan de voorkeuren te voldoen.

9.2 Maaltijden kunnen allergieën bevatten. Voor meer informatie over allergieën en dieetwensen, neem contact op met Caithering.

10. Privacy

10.1 Caithering doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te waarborgen zover mogelijk. Wanneer de opdrachtgever een bestelling plaats dient er akkoord te gaan met de privacy voorwaardes die tevens op de website te vinden zijn voordat de bestelling afgerond kan worden.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Caithering aanvaardt uitsluiten de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door de grove schuld of ernstige nalatigheid van Caithering. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.

12. Service

12.1 De opdrachtgever mag verwachten dat Caithering de nodige zorg draagt voor uw bestellingen. U mag verwachten dat uw bestelling tijdig en naar wens wordt afgeleverd.

12.2 Indien opdrachtgever van menig is dat de uitvoering van de dienstverlening in belangrijke mate afwijkt van de overeenkomst met de opdrachtnemer, zal opdrachtgever opdrachtnemer hiervan onverwijd in kennis stellen.

12.3 De onder artikel 12.2 bedoelde schriftelijke kennisgeving omvat een omschrijving van tijdstip, plaats en specificatie van de geconstateerde afwijkingen c.q. tekortkoming(en).

12.4 Opdrachtnemer heeft het recht na deze kennisgeving hetgeen te herstelling of opnieuw uit te voeren is, binnen de korst mogelijke tijd te herstellen c.q. uit te voeren. Tot enige verdergaande aansprakelijkheid is opdrachtnemer niet gehouden, met name ook niet tot het betalen van schade vergoeding.

12.5 De verplichtingen van de opdrachtgever: Caithering verwacht dat de opdrachtgever volledige en adequate informatie verstrekt.

13. Restbepaling

13.1 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer tenzij door deze een andere plaats wordt gekozen. Op alle offertes en/of overeenkomsten is Nederland recht van toepassing.

Postadres:
Generaal Smutslaan 224
5021XG, Tilburg
Nederland

Kamer van Koophandel:
Inschrijvingsnummer handelsregister: 71646694

Telefoon:
+ 31 6 81 36 26 33

E-mailadres:
info@caithering.nl